Förebyggande arbete

Det finns tyvärr ingen genväg när det kommer till att förebygga att en individ radikaliseras och dras in i våldsbejakande extremism. Grunden för effektivt förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism handlar om att öka kunskapen bland de som möter barn och unga som kan befinna sig i riskzon för att radikaliseras. Utöver detta måste vi arbeta demokratifrämjande och öka ungas känsla av delaktighet och möjlighet till påverkan i samhället.

På individnivå handlar förebyggandet om ett långsiktigt arbete som måste präglas av genuin omtanke och empati. Vi måste vara uppmärksamma på riskbeteenden hos unga som omedelbart eller på sikt kan medföra skador för individen själv eller för omgivningen. Frågor gällande radikalisering och våldsbejakande extremism är så breda och komplexa att de kräver stor kunskap och fungerande samverkan mellan samhällets alla instanser. Samtidigt står många verksamheter handfallna när det gäller att hitta strukturer för ett gott förebyggande arbete. Med sin breda kompetens och praktiska erfarenhet kan vårt team bistå med utbildning samt konsultation och rådgivning i dessa frågor.

Close