Utbildning och föreläsning

Tidiga tecken på radikalisering
Vad finns det för riskfaktorer för radikalisering? Hur kan vi upptäcka radikala tankemönster och beteenden? Denna föreläsning syftar till att ge ökad kunskap kring hur vi kan uppmärksamma individer som befinner sig i riskzon för att radikaliseras.

Religiös extremism
Radikalisering och extremism kan ta uttryck på många olika sätt. Denna föreläsning fokuserar på extrema grupper med en religiös ideologi. Hur tar sig den religiösa extremismen uttryck och vilka värderingar den grundar sig på? Kan religiös extremism egentligen kopplas till en faktisk religion och dess grundläggande värderingar?

Våldsbejakande extremism kopplat till kriminologi
I dagens Sverige kan vi se olika uttryck för ungdomars missnöje i samhället. Många ungdomar upplever att de står långt ifrån samhället samtidigt som de känner en hopplöshet inför framtiden. Detta kan i sin tur bidra till att de hamnar i kriminella kretsar. Denna föreläsning beskriver hur ungdomskriminalitet kan utgöra en riskfaktor för radikalisering samt hur kriminalitet kan kopplas till våldsbejakande extremism.

 Högerextremism och vänsterautonoma grupper
Nazismens ideologi har haft samma grundidéer över tid, men hur tar den sig uttryck i det nutida samhället? Denna föreläsning ger en introduktion till begrepp såsom alt-right och tar upp Sveriges koppling till alt-right rörelsen i USA. Utöver detta ges en introduktion till vänsterautonoma grupper och hur de kan anses vara våldsbejakande och extrema trots att de t.ex. kan ha mänskliga rättigheter som ideologisk grund.

Våldsbejakande extremism ur ett genusperspektiv
Det finns många olika extrema grupper med varierande ideologisk grund. Det som är gemensamt för de flesta extrema grupper är deras syn på könsroller och hur de försöker upprätthålla en förlegad och stereotypisk bild av kvinnor och män. Denna föreläsning ger en introduktion till synen på män och kvinnors roll inom olika extrema rörelser.

 Psykologiska faktorer
Radikaliseringsprocessen sker gradvis och ibland kan det gå väldigt fort för en individ att acceptera en extrem och våldsbejakande ideologi. För att kunna förebygga att en individ radikaliseras måste vi förstå vad som driver individen i riktning mot extremism. Denna föreläsning ger en bättre förståelse för de psykologiska mekanismer som kan ligga till grund för att en individ radikaliseras.

Close