Vad betyder radikalisering?

Radikalisering är ett begrepp som vi hör talas om allt oftare idag, men det finns fortfarande stor okunskap kring vad begreppet egentligen innebär och hur det ska tolkas. Radikalisering kan beskrivas som den process som bidrar till att en individ succesivt dras in i våldsbejakande extremism. Användningen av begreppet radikalisering är långt ifrån oproblematiskt när det kommer till att beskriva processen in i våldsbejakande extremism. Att vara radikal är i sig inget negativt och att ha radikala tankar och åsikter är ofta något som välkomnas i det demokratiska samhället. Det finns många radikala personer som genom historien utmanat dåtida normer och bidragit till att driva samhällsutvecklingen framåt. Till exempel kan många utav de kvinnor som genom historien deltagit i kvinnorörelsen benämnas som radikala då de förespråkade idéer och reformer som för tiden låg långt ifrån samhällsnormen. Idag har vi däremot utvecklat en alltmer negativ syn på begreppet. När vi idag pratar om en radikal individ går tankarna till någon som har antidemokratiska idéer och stöttar våldshandlingar. Under de senaste åren har personer som radikaliserats legat bakom några av de mest uppmärksammade europeiska terroristattentaten i modern tid. Nedan följer en kort informationstext kring radikalisering och andra tillhörande begrepp. Vi har även valt att besvara några av de vanligaste frågorna vi får gällande radikalisering.

 

Som vi nämnde ovan kan radikalisering ses som den process som leder en individ in i våldsbejakande extremism. För att utveckla detta handlar radikaliseringsprocessen om hur en individ gradvis börjar acceptera våld som medel för att föra fram en viss politiks agenda. Radikaliseringsprocessen är komplex och unik för varje individ samtidigt som det ofta är flera olika orsaker som samspelar. Detta innebär att vi idag inte har någon enhetlig riskprofil. Idag pratar vi om att vissa individer befinner sig i riskzonen för att radikaliseras, vilket innebär att individen av olika anledningar löper en större risk att radikaliseras. Forskning kunnat hitta vissa faktorer som kan bidra till att en individ är extra sårbar för radikalisering. Dessa riskfaktorer omfattar bland annat utanförskap, socioekonomisk utsatthet, diskriminering, och segregation.

 

Vad som är viktigt att poängtera är att det sällan är de extrema idéerna som gör att en människa söker sig till våldsbejkande miljöer. Det som i första hand lockar är gemenskapen och tillhörigheten som gruppen kan erbjuda. Ideologin kommer i andra hand. För många individer som radikaliseras kommer gruppen och dess ideologi att tillfredsställa behov av tillhörighet, meningsfullhet och uppskattning. Under radikaliseringsprocessen börjar individen ändra sina åsikter och beteenden. Plötsligt får individen möjlighet att ge utlopp för sin frustration och upplever dragningskraft i form av uppmärksamhet, respekt och tillhörighet. Att få dessa behov tillfredsställa utgör en så stor drivkraft hos människan att individen som radikaliserats i längden är beredd att utöva våld och brottslighet för att få tillhöra gruppen.

 

Extrema grupper använder sig av avancerade rekryteringsstrategier. Rekryterare är karismatiska personer som söker upp sårbara personer och erbjuder lösningar på det individen saknar i sitt liv såsom gemenskap och känsla av tillhörighet. I dessa sammanhang spelar själva ideologin ofta en mindre roll och är något som istället växer med tiden. För vissa individer kan det istället vara ideologin som tilltalar. Detta kan vara individer som upplevt något avgörande som ett överfall eller en stor livskris. Upplevelsen bidrar till att personen utvecklar en allt mer fientlig och konspiratorisk världsbild och en viss ideologi passar in i detta tankemönster.

 

För att summera kan man säga att många individer som radikaliserats upplever en stark känsla av orättvisa. I vissa fall finns det redan etablerade grupper som försöker rekrytera individer och i andra fall radikaliseras individer via propaganda eller andra budskap utan att först komma i kontakt med en våldsbejakande grupp. Radikalisering sker idag ofta via sociala medier och andra delar av internet.

 

Enligt oss är det av yttersta vikt att arbeta förebyggande för att motverka att individer radikaliserings och hamnar i våldsbejakande miljöer. Om en individ redan befinner sig i en radikaliseringsprocess måste vi agera fort då vi har som störst chans att nå fram med insatser i ett tidigt skede av processen. Då en individ kommit lång in i radikaliseringsprocessen och utvecklat en strak övertygelse till en viss ideologi är det betydligt svårare att bryta detta mönster.

Close