Våra Verksamheter

Safe Space

Safe Space drivs av Flamman Ungdomarnas Hus och är ett samverkansprojekt med Malmö Stad och Polisen som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektet arbetar för att värna demokratin mot antidemokratiska beteenden, radikalisering och våldsbejakande extremism bland unga i åldern 13–25. Safe Space arbetar långsiktigt med demokratifrämjande insatser för unga och utbildar yrkesverksamma som arbetar med ungdomar som kan vara i riskzon för radikalisering. Safe Space erbjuder bland annat utbildningar och workshops som riktar sig både till yrkesverksamma och ungdomar. Vidare erbjuder projektet en mentorsverksamhet där mentorer agerar som positiva förebilder för ungdomar. Utöver detta har Safe Space även ungdomsambassadörer som arrangerar olika ungdomsevent. Syftet med arbetet är att höja kunskapsnivån kring de tre våldsbejakande miljöerna, höger-, vänster- och religiöst profilerad extremism samt demokratifrågor såsom jämlikhet och inkludering. Ett annat viktigt uppdrag inom Safe Space är att bedriva omvärldsbevakning kring aktuella händelser inom området samt att ta del av nya forskningsrön för att kunna arbeta i linje med aktuell forskning. Läs mer om Safe Space arbete här: http://www.safespacemalmo.se/

Kommon Ground
Kommon Ground arbetar för att skapa förutsättningar för ungdomar att känna sig delaktiga och inkluderade i samhället. Detta genom att hjälpa unga att få en röst och skapa plattformar där ungdomar får höras och ges möjlighet att påverka och bidra till samhället. Föreningen Kommon Ground samarbetar med andra aktörer från civilsamhället samt med offentliga myndigheter och privata aktörer för att skapa bättre och effektivare integration i samhället. Jämställdhet och mångfald genomsyrar arbetet och alla ungdomsaktiviteter. Kommon Ground stöttar även olika verksamheter i arbetet med att bygga strukturer och processer för att tidigt upptäcka radikalisering. Kommon Grund arbetar bland annat med att stötta Grundskoleförvaltningen i Malmö stad i dessa frågor. Läs mer om Kommon Grounds arbete här: http://kommonground.se/

Close